Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Podstawowe informacje
Dodatek energetyczny
Przepisy prawa
Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny:

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym, pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawa osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi: 

·         dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł. miesiąc,

·         dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł. miesiąc,

·         dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł. miesiąc.

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy określi ten sam minister w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Warunki jakie należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny:

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

·         złożyć stosowny wniosek,

·         mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·         być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedażny elektrycznej,

·         zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektryczne


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy