Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Podstawowe informacje
Dodatek energetyczny
Przepisy prawa
Podstawowe informacje

Zasady przydzielania dodatków mieszkaniowych:

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy:

 • dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać osoby zajmujące lokale:
  komunalne, hipoteczne, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjalne, wynajmowane lub podnajmowane na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz domki jednorodzinne.

Aby otrzymać dodatek należy:

 1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 2. średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie powinien przekraczać: (od 1 marca 2013 r. najniższa emerytura wynosi 831,15 zł brutto)
  • 175% najniższej emerytury tj. 1 454,51 gr. w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 125% najniższej emerytury tj. 1 038,94 gr. w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest większy od wyżej podanego a kwot nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

 1. Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:

 

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

 1. * Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 3. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 p. 1 i 2 ustawy o dodatkach, organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nieuzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe. Upoważniony przez organ może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.

Do wniosku należy dołączyć:

 • udokumentowane dochody z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz,
 • aktualny wydruk czynszu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest dopłacać różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem.

W miesiącu kończącym wypłatę dodatku wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie o dodatek mieszkaniowy spełniając powyższe warunki.

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy