Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Podstawowe informacje
Druki do pobrania
Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. (Dz. U. Z 2009 Nr 1, poz.7 ze zm).

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. świadczenia przysługują dziecku, do ukończenia przez nie 18 roku życia oraz pełnoletniej osobie do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w szkole lub szkole wyższej. Osobie posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego, potwierdzające złożenie wniosku w trybie Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 roku. Prawo do świadczeń przysługuje również dziecku wychowywanemu przez rodzica będącego w związku małżeńskim.

Komu nie przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Osobie uprawnionej, która została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej. Pełnoletniej posiadającej własne dziecko lub zawarła związek małżeński.

Instytucja zapewniające całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczeń na okres od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2008 roku. Na dochód ten składają się następujące składniki:

1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
3. inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Miesięczną wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego jest określona w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny.

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

świadczenia z fundusz alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od października następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń, następuje do dnia 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Wniosek o przyznanie świadczeń w odróżnieniu od wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, należy złożyć nie u komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne lecz bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ul. Rycerskiej 13.

W przypadku bezskutecznej egzekucji osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy pomimo, iż nie pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może złożyć w Ośrodku Pomocy społecznej wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika.

Okoliczności podlegające zgłoszeniu mające wpływ na pobieranie funduszu alimentacyjnego.

1. stosownie do treści art. 19 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
2. pozbawienie przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
3. ustanie opieki prawnej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem i pobierającej fundusz alimentacyjny,
4. otrzymanie alimentów bezpośrednio od dłużnika,
5. wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
6. nabycie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną /przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej / w innym organie właściwym /na terenie innej gminy/,
7. umieszczenie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie/ oznacza to: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkolę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
8. zmiana/uchylenie/, unieważnienie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
9. zawarcie związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną,
10. urodzenie dziecka przez pełnoletnią osobę uprawnioną,
11. uzyskanie dochodu w trakcie okresu świadczeniowego spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej i renty socjalnej z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
12. zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej przez osobę uprawnioną, w przypadku gdy osoba ta ukończyła 18 rok życia,
13. zmiana wysokości świadczenia alimentacyjnego,
14. umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego świadczeń alimentacyjnych,
15. zgon dłużnika alimentacyjnego.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy, organ właściwy dłużnika: - składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), - kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku.

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, roku poprzedzającego okres oświadczeniowy (2008 r),
2. Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
3. Odpis aktów urodzenia dziecka/i,
4. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
5. Zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach za 2008 rok,
6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
7. Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
a) brakiem podstawy prawnej,
b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, w przypadku kiedy postępowanie egzekucyjne nie prowadzi komornik sądowy,

DOKUMENTY DODATKOWE:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
2. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
3. Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

w sytuacji utraty dochodu:

1. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzja ZUS, decyzja PUP o utracie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, decyzja o wyrejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej,
2. PIT-11,

w sytuacji uzyskania dochodu:

1. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja z ZUS, decyzja z PUP o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, decyzji o zarejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, decyzji z urzędu skarbowego o formie opodatkowania,
2. zaświadczenie od pracodawcy o zakończonym urlopie wychowawczym,
3. zaświadczenie o dochodzie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc.


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy