Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Projekt systemowy 2010
Projekt systemowy 2011
Projekt systemowy 2012
Projekt systemowy 2013
Projekt systemowy 2010

Założenia projektu

W miesiącu lutym 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" pod nazwą "Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym".

Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Projekt w miesiącu marcu 2010r. przeszedł pierwszy etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Systemowych.

20 września 2010 roku została podpisana umowa ramowa pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Konstancin-Jeziorna / Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Cele projektu

"Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym"

Cel główny projektu - zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie poprzez udzielenie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu gminy Konstancin- Jeziorna.

Cele szczegółowe:

1. Zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

2. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły poprzez trening kompetencji psycho-społecznych.

Projekt pod nazwą "Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym" skierowany jest do 15 beneficjentów ( w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn) zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub nią zagrożone, osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, korzystające z pomocy naszego Ośrodka.

Kto może wziąć udział w projekcie

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-64 lat zameldowane lub przebywające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem społecznej marginalizacji lub są nią zagrożone. Wybór tej grupy docelowej był podyktowany potrzebą intensywnej aktywizacji mieszkańców Konstancina-Jeziornej.

Beneficjentami są osoby bezrobotne, bierne zawodowo, uczące się, korzystające z pomocy naszego Ośrodka.

Do udziału w projekcie zaprosimy 15 osób (w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn), które zadeklarują swój udział po wcześniejszym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracowników socjalnych. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie kierownik, konsultując tą kwestię z koordynatorem projektu i pracownikami socjalnymi.

Każdy uczestnik projektu uzupełni formularz zgłoszeniowy oraz ankietę oczekiwań na podstawie której określą swoje oczekiwania co do instrumentów zastosowanych w projekcie. Ankieta będzie jednocześnie źródłem dodatkowych informacji o uczestniku, które pomogą w zakwalifikowaniu osób, które będą ten projekt współtworzyły.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

"Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym"

Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Beneficjencie - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie;

Beneficjencie Ostatecznym - należy przez to rozumieć uczestnika projektu.

§ 2

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie systemowym pt. "Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym" w terminie od 23.06.2010 roku do 30.11.2010 roku.
2. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
3. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Ośrodka.
4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
5. Biuro projektu znajduje się w Konstancinie Jeziornie, ul. Rycerska 13.
6. Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje: - zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, a Beneficjentem Ostatecznym projektu, w tym: - finansowanie kosztów aktywizacji społeczno-zawodowej.
7. Beneficjenci Ostateczni mogą ponadto skorzystać, w ramach spisanego kontraktu socjalnego, także ze wsparcia dodatkowego, które stanowi: - przyznanie zasiłków celowych.

§ 3

Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolną chęć udziału w nim oraz spełnia następujące kryteria:

- korzysta z pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie;
- jest niezatrudniona lub zatrudniona, zagrożona wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.);
- jest w wieku aktywności zawodowej (15-64).

§ 4

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 01.04.2010r. do 18.06.2010 r. przez biorących udział w realizacji projektu Pracowników Socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
2. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie jest dokonywane na kwestionariuszu zgłoszeniowym i przekazane Pracownikowi Socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
3. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w § 3.
4. Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych wynosi 15 osób. Beneficjent utworzy listę rezerwową - 2 osoby. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z projektu osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych wg. następujących kryteriów:
- 8 osoby nieaktywne zawodowo,
- 7 osoby długotrwale bezrobotne.
- 0 osoby zatrudnione
6. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest w celu udokumentowania spełniania kryteriów określonych w paragrafie 3 do złożenia następujących dokumentów:
- kwestionariusza zgłoszeniowego
- kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne i adres zamieszkania,
- deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenia z PUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy).

§ 5

1. Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego.
2. Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik Projektu na wniosek Pracownika Projektu prowadzącego kontrakt socjalny Beneficjenta Ostatecznego.

§ 6

1. Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę akceptacji przez Kierownika Projektu kontraktu socjalnego spisanego przez Pracownika Socjalnego i Beneficjenta Ostatecznego.
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
- dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu kontrakcie socjalnym,
- podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym list obecności,
- wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających,
- przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy),
- bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogšcych zakłócić dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie.

W ramach projektu proponujemy

ZAJĘCIA GRUPOWE:

Integracja społeczna

- 18 godzin warsztatu kompetencji społecznych - interpersonalnych

Integracja edukacyjna

- 84 godziny Kursu "Opiekunka środowiskowa"
- 48 godziny kursu Handlowiec
- 8 godzin kursu Obsługa kas fiskalnych

Integracja zawodowa

- 7 godzin warsztatu Doradztwa Zawodowego
- Konsultacje z doradca zawodowym 2h/osobę

Integracja zdrowotna

 

- Badania medycyny pracy dla 15 BO

Grafik zajęć

 

23.06.2010
24.06.2010
28.06.2010

 

godzina 9.00 - 14.30

 

Warsztaty aktywizujące 6h /dziennie - 3 dni szkoleniowe

 

08.07.2010

 

godzina 9.00 - 15.15

 

Warsztat doradztwa zawodowego
( konsultacje z doradcą zawodowym ustalane indywidualnie)

 

26.08.2010
27.08.2010
30.08.2010
31.08.2010
01.09.2010
02.09.2010
03.09.2010

 

godzina 9.00 - 16.15

 

Kurs Handlowiec i obsługa kas fiskalnych

 

12.10.2010
13.10.2010
14.10.2010
15.10.2010
18.10.2010
19.10.2010
20.10.2010
21.10.2010
22.10.2010
25.10.2010
26.10.2010
27.10.2010
28.10.2010
29.10.2010

 

godzina 9.00 - 14.30

 

Kurs Opiekunka środowiskowa

 

Listopad 2010

 

 

 

Badania medycyny pracy

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Rycerska 13.

Zespół zarządzający projektem

1. Ewa Michalska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

2. Jolanta Mickiewicz - koordynator projektu

3. Małgorzata Safian - księgowa projektu

4. Sylwia Ponikła - starszy pracownik socjalny

5. Anna Ziółkowska - starszy pracownik socjalny

6. Irena Citkowicz-Jurkiewicz - specjalista pracy socjalnej

7. Dominika Grochulska - pracownik socjalny

8. Mariola Maciszewska - pracownik socjalny

9. Halina Lewandowska - specjalista pracy socjalnej

Działania

Zadanie 1. Promocja projektu

Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostanie wykonana tablica informacyjna, uczestnicy projektu otrzymają długopisy i notesy z nadrukiem i logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników projektu podczas zajęć oraz będą służyć jako materiał promocyjny w jednostkach Urzędu Gminy.

Zadanie 2. Praca socjalna

Praca socjalna prowadzona będzie przez pracowników socjalnych na rzecz 15 Beneficjentów Ostatecznych prowadzona, udokumentowana kontraktami socjalnymi.

Zadanie 3. Aktywna integracja

Uczestnicy projektu w zależności od potrzeb korzystają z różnorodnych form wsparcia: grupowe zajęcia aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności społecznych i kursy zawodowe.

Zadanie 4. Zasiłki celowe

15 beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki celowe z pomocy społecznej .

Zadanie 5. Zarządzanie projektem

Koordynator odpowiedzialny jest za organizację promocji, archiwizację dokumentacji, kontakty z wykonawcami kursów i szkoleń. W projekt zaangażowany jest kierownik, księgowy i pracownicy socjalni.

Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań Zespołu Zarządzającego.

Podsumowanie projektu

W dniu 17 grudnia 2010r. o godz. 11:00 odbędzie się Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: "Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym" w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zaproszenie na Konferencję Podsumowującą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji podsumowującej projekt systemowy "Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1. programu operacyjnego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej".

Podstawowym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będących klientami pomocy społecznej oraz promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Uczestnicy projektu brali udział w programie szkoleniowo doradczym, skierowanym na podniesienie kompetencji psychospołecznych oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty realizowanego projektu, a także uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych oraz zaświadczenia medycyny pracy.

Konferencja odbędzie się dnia 17 grudnia 2010 r.

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

o godz. 10:00

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

w Konstancinie-Jeziornie

 

ul. Rycerska 13

 

05-510 Konstancin-Jeziorna


 

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy