Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Projekt systemowy 2010
Projekt systemowy 2011
Projekt systemowy 2012
Projekt systemowy 2013
Projekt systemowy 2011

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do projektu pt.

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie złożył w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie projekt systemowy  w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Okres realizacji projektu zakłada się od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Na podstawie analizy dokumentów oraz w oparciu o konsultacje społeczne, największe obszary problemowe w gminie to bezrobocie, i ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia, problemy opiekuńczo wychowawcze, niski poziom wykształcenia. Wymienione  problemy dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn .
Projekt skierowany jest do 6 kobiet i 6 mężczyzn w przedziale wiekowym 15 – 64 lata, w wieku aktywności życiowej, korzystających z pomocy społecznej. Zamierzamy zorganizować warsztatach kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego. Ponadto planujemy kursy zawodowe dla kobiety „Aranżacja terenów zielonych”; dla mężczyzn kurs „Brukarza”.
Projekt przeszedł już pierwszy etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej , która będzie dokonywana przez Komisję Oceny Projektów Systemowych.

 

 2. Nabór beneficjentów do projektu systemowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ogłasza nabór do uczestnictwa w projekt systemowy  w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Okres realizacji projektu zakłada się od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Poszukujemy 12 osób do udziału w projekcie: 6 kobiet i 6 mężczyzn. Zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Proponujemy kursy zawodowe:

dla mężczyzn brukarz,

dla kobiet aranżacja ogrodów.

W ramach integracji społecznej warsztaty kompetencji społecznych, integrację edukacyjną, integrację zawodową oraz warsztaty indywidualne z doradcą zawodowym, integracja zdrowotna.

Osoby zostaną objęte kontraktami socjalnymi, uzyskają pomoc społeczna.

 

3. Rekrutacja

Człowiek – najlepsza inwestycja”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie

zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, niepełnosprawne, zamieszkałe w Gminie Konstanci-Jeziorna do wzięcia udziału w projekcie:

 

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,

Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

korzystasz z pomocy społecznej?

chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

jesteś w wieku aktywności zawodowej?

 

ZGŁOŚ SIĘ NA

BEZPŁATNE SZKOLENIA

 

(warsztaty kompetencji społecznych, kursy zawodowe „Aranżacja terenów zielonych” i „Brukarz”, warsztaty doradztwa zawodowego, poradnictwo psychologiczne)

 

Zgłoszenia pod nr telefonu: (22) 756 34 84

lub mailem:wolkonstancin@poczta.onet.pl

 

Rekrutacja trwa do 10 czerwca 2011r.

 

Biuro projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie- Jeziornie

05-510 Konstancin - Jeziorna, Rycerska 13

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

4. Zespół Projektowy

 

Zespół zarządzający projektem:

  1. Ewa Michalska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

  2. Jolanta Mickiewicz – koordynator projektu

  3. Małgorzata Safian – księgowa projektu

  4. Sylwia Ponikła – starszy pracownik socjalny

  5. Anna Ziółkowska - starszy pracownik socjalny

  6. Irena Citkowicz-Jurkiewicz – specjalista pracy socjalnej

  7. Dominika Grochulska – pracownik socjalny

  8. Mariola Maciszewska – pracownik socjalny

  9. Halina Lewandowska - specjalista pracy socjalnej

Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Projektowy to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań Zespołu Projektowego.

 

5. Beneficjenci ostateczni projektu.

Zakończyliśmy rekrutację do projektu. Zostały wybrane następujące osoby

 

Wrotek-Rutkowska Beata

Kanabus Grażyna

Chmielewska Agata

 Osuch Beata

Batorowska Ewa

Mozoluk Elżbieta

 

Piętka Andrzej

Osuch Mirosław

Kubaczyk Władysław

Grudziński Zbigniew

Siek Aleksander

Oszczędłowicz Paweł

 

6. Grafik zajęć

 

Kurs Brukarz – termin realizacji sierpień – wrzesień 2011

Kurs Aranżacja terenów zielonych – termin realizacji sierpień-wrzesień 2011

( zajęcia poza Konstancinem)

 

8. Praca socjalna

 

 

Do projektu zostanie zatrudniony pracownik socjalny na ½ etatu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie nie spełnia jeszcze wymogu organizacyjnego związany z koniecznością zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej czyni starania aby ten wymóg osiągnąć. Praca socjalna na rzecz 12 BO będzie prowadzona i dokumentowana
w oparciu o kontrakty socjalne

 

9. Aktywna integracja.

 

W ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (6 kobiet i 6 mężczyzn, w tym
2 osoby niepełnosprawne) zostanie skierowanych na zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym) oraz potrzymają indywidualne wsparcie psychologiczne. Osoby objęte kontraktami socjalnymi, po zakończeniu zajęć społecznych będą podnosiły kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych.

 

10. Zasiłki celowe.

 

12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzymają zasiłki celowe, które stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.

 

11. Konferencja kończąca projekt.

 

W dniu 14 grudnia 2011r. o godz. 11:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Konstancinie-Jeziornie ul. Rycerska 13 odbędzie się Konferencja podsumowująca realizację projektu: Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Koszt projektu 150 000 zł.;

w tym dofinansowanie POKL: 134 250 zł.;

wkład własny 15 750 zł.

Projekt skierowany był do 12 beneficjentów ostatecznych – 6 mężczyzn i 6 kobiet bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna, korzystających z pomocy społecznej, którzy podnosili swoje kwalifikacje społeczne i zawodowe uczestnicząc w warsztatach kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, objęci zostali poradnictwem psychologicznym. Kobiety ukończyły kurs: „Aranżacja terenów zielonych”; mężczyźni kurs „Brukarza”.

 

 

 

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy