Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Projekt systemowy 2010
Projekt systemowy 2011
Projekt systemowy 2012
Projekt systemowy 2013
Projekt systemowy 2012

1.Przystępujemy do III edycji projektu pt.

„Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ubiega się o dofinansowanie do projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Jest to kolejny nasz projekt pod tym tytułem, który będzie realizowany w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt jednak nie będzie działaniem jednorocznym jak to było w latach 2010 i 2011, jest to działanie wieloletnie, zaplanowane na okres trzech lat. W pierwszym roku projekt zacznie być realizowany od kwietnia 2012r. do grudnia2012r. Jednak lata 2013 i 2014 będą objęte działaniami już od miesiąca stycznia.

W ubiegłych latach koncentrowaliśmy się jedynie na indywidualnej pracy z osobą potrzebującą pomocy. Obecnie prócz tych działań zamierzamy rozszerzyć nasze działania o pracę ze społecznością lokalną w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Praca indywidualna z osobami potrzebującymi pomocy w ramach kontraktów socjalnych to działania nastawione na osobę zgodnie z jej potrzebami osobistymi w oparciu o jej możliwości. Bierzemy również pod uwagę problemy i przeszkody w realizowaniu swojego życia przez tę osobę. Kontrakt jest to umowa , którą tworzy osoba potrzebująca pomocy wraz z pracownikiem socjalnym, który jest jej doradcą i mentorem. Pomaga w zrealizowaniu założonych celów. Głównym celem jest aktywizacja zawodowa tych osób.

Działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej nakierowane jest na niedużą społeczność, której pomagamy w organizowaniu własnych potrzeb ale w odniesieniu do tej społeczności w której zamieszkują.

Program Aktywności Lokalnej to działania w zakresie Aktywizacji Lokalnej, mające na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli jak również stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego. Głównym celem działań jest integracja społeczna.

Na podstawie kolejnych analizy dokumentów oraz w oparciu o konsultacje społeczne, największe obszary problemowe w gminie to nadal bezrobocie, i ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia, problemy opiekuńczo wychowawcze, niski poziom wykształcenia, przemoc. Wymienione  problemy dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn .

Ogólnym celem Projektu jest zmiana postawy życiowej i sytuacji społecznej osób objętych pomocą społeczną.

Celami szczegółowymi są: - nabycie umiejętności społecznych, - eliminowanie bezradności w sprawach opiekuńczych i gospodarstwa domowego, - zwiększenie samooceny, - poprawienie sytuacji społeczno-materialnej, - zwiększenie aktywności oraz uniezależnienie od systemu pomocy społecznej, - zwiększenie aktywności społecznej.

 

 

2. Zespół Projektowy

Skład Zespołu Projektowego zarządzającego projektem:

1. Ewa Michalska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie:
a) nadzór merytoryczno-finansowy nad realizacją projektu systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
b)
przygotowanie i podpisanie umów ze szkoleniowcami i zespołem zarządzającym
c) zatwierdzanie płatności dokonywanych w ramach projektu
d) kontakty z instytucją pośredniczącą

2.Jolanta Leśniewska koordynator projektu. Odpowiada za zarządzanie projektem i koordynację działań:
a) spójność merytoryczną i finansową
b) wprowadzanie w razie konieczności zmian do projektu
c) sporządzanie raportów i sprawozdań merytorycznych
d) odpowiada za zamówienia publiczne
e) przygotowanie i realizację zakupów
f) właściwe prowadzenie dokumentacji projektu
g) przygotowanie planu promocji
h) promocję projektu
i) kontakty ze szkoleniowcami i instytucjami uczestniczącymi w projekcie
j) odpowiada za przetwarzanie danych osobowych
k) przestrzeganie poufności informacji zebranych w trakcie realizacji projektu/ ochrony danych osobowych/ kierując się przede wszystkim ochroną dóbr osobistych uczestników projektu
l) sprawne i terminowe załatwianie spraw
m) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów
n) prawidłowe przechowywanie akt
o) archiwizację

3.Małgorzata Safian księgowa projektu:
a) odpowiada za stronę finansową projektu
b) nadzór nad prawidłowym i terminowym dokonywaniem płatności w projekcie
c) odpowiada za przetwarzanie danych osobowych
d) sporządzanie list płac związanych z realizacją projektu
e) sporządzanie list wypłat zasiłków celowych
f) prowadzenie ewidencji wyposażenia biura i pomieszczeń związanych z realizacją projektu
g) sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją projektu
h) prowadzenie analizy finansowej i nadzór rachunkowo-merytoryczny
i) właściwe prowadzenie dokumentacji
j) przestrzeganie poufności informacji zebranych w trakcie realizacji projektu (ochrona danych osobowych) kierując się przede wszystkim ochroną dóbr osobistych uczestników projektu
k) sprawne i terminowe załatwianie spraw
l) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów
m) prawidłowe przechowywanie akt.

4.Pracownicy socjalni:

Sylwia Ponikła starszy pracownik socjalny
Irena Citkowicz-Jurkiewicz specjalista pracy socjalnej
Dominika Grochulska pracownik socjalny
Halina Lewandowska - specjalista pracy socjalnej

a) diagnoza potrzeb
b) rekrutacja uczestników do projektu
c) nadzorowanie uczestnictwa w projekcie osób zrekrutowanych
d) wspieranie uczestników projektu
e) motywowanie do dalszego uczestnictwa w projekcie beneficjentów
f) praca socjalna
g) zawieranie kontraktów socjalnych
h) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
i) ocena realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych
j) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
k) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych klientów
l) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy
m) inne działania wynikające z realizacji projektu.

 

3 Siedziba Zespołu Projektowego

Biuro projektu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie- Jeziornie 05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Rycerska 13.
Pracownicy socjalni odpowiedzialni za bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie przyjmują codziennie w Siedzibie Zespołu projektowego w godzinach:
poniedziałek – od godziny 9 :00 do 17:00
wtorek-piątek od godziny 8:00 do 16:00.

Kontakt telefoniczny:
(22) 756 34 84, (22) 756 34 85.

e-mail: wolkonstancin@poczta.onet.pl


 

4.Uczestnicy projektu.

Projekt skierowany jest do 6 osób zamieszkałych w Gminie Konstancin-Jeziorna, z którymi będziemy pracować indywidualnie (trzech mężczyzn i trzy kobiety) oraz grupą osób zamieszkałych w Konstancinie-Jeziornie na tzw.  Porąbce obejmujące ulice Brzozową, Mirkowską, Królewską, Plac Zgody i ulicę Willową. Z 8 osobami zamieszkałymi w tym rejonie zostaną podpisane umowy na udział w projekcie.
Po dokonanej analizie dokumentów i po przeprowadzonych rozmowach dokonaliśmy wyboru osób z którymi będziemy pracować w ramach kontraktów socjalnych:

Lipiński  Andrzej
Hryciuk Kamila
Gąsiorowski Kamil
Popławska Magdalena
Makowiecka Beata
Parzych Jarosław


Kontrakt to forma pisemnej umowy zawartej z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania obu stron umowy, tj. klienta i pracownika socjalnego, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.
Kontrakt dotyczy pracy z tymi osobami i rodzinami, które mogą się usamodzielnić, a do tego potrzebne jest im wsparcie instytucji pomocy społecznej. Zawierany jest na określonym etapie metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc.

Wybrano również 8 osób do działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

Karolina Kucharczyk      
Agnieszka Brycińska     
Justyna Staros                 
Agnieszka Studzińska     
Monika Grabka               
Katarzyna Banaszewska 
Beata Traczyk                 
Magdalena Sołtysiak-Konicka  


Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. niepełnosprawnych, osób wychodzących z placówek opiekuńczo-wychowawczych), mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy.

 

5.Działania dla osób, które podpisały kontrakty.

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych – 18 h
Warsztaty mają na celu
zapoznanie oraz nabycie przez uczestników elementów umiejętności miękkich dotyczących między innymi różnych technik, które wspomagają proces skutecznej komunikacji oraz właściwej autoprezentacji, jak również przedstawienie uczestnikom działań wspomagających drogę do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. W konsekwencji „udzielenie pomocy” beneficjentom w odnalezieniu się na dzisiejszym, trudnym rynku pracy.

Ramowy program warsztatów:

Wymiar godzinowy

Temat warsztatów

 

6 x 45 min

Zajęcia integracyjne:

 • Ustalenie zasad pracy grupy
 • Badanie oczekiwań uczestniczek
 • Zapoznanie z tematyką warsztatów; wzbudzenie motywacji do udziału w zajęciach
 • Wzajemne poznanie się uczestniczek
 • Autoanaliza pod kątem cech osobowości, temperamentu i mocnych stron

.

6 x 45 min

Trening komunikacji interpersonalnej (cz. I):

 • Autoanaliza pod kątem osobistego stylu komunikacji
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach (umiejętność formułowania pytań, udzielania i pozyskiwania informacji)
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania

Trening komunikacji interpersonalnej (cz. II)

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania opinii (komunikat „ja”)

„W co grają ludzie?” – zapoznanie z różnymi typami komunikatów i transakcji w oparciu o koncepcję analizy transakcyjnej

 

6 x 45 min

Trening asertywności:

 • Autoanaliza pod kątem własnej asertywności (Mapa Asertywności)
 • Rozwijanie umiejętności asertywnego odmawiania w sytuacjach z życia codziennego uczestniczek
 • Uświadomienie znaczenia granic osobistych- ich wyznaczania i pielęgnowania

 


Materiały szkoleniowe:
Skrypty autorskie,  prezentacje multimedialne

Warsztaty doradztwa zawodowego w zakresie skutecznej autoprezentacji Celem warsztatu
jest przybliżenie osobom poszukującym pracy procesów i tendencji zachodzących na rynku pracy, mających bezpośredni wpływ na sposób i skuteczność poszukiwania pracy oraz dobór metod docierania do wolnych miejsc pracy. Warsztat składa się z dwóch modułów tematycznych:
1. Rynek pracy – metody poszukiwania pracy
2. Dokumenty aplikacyjne


Ramowy program warsztatów:

Rynek pracy: mity i rzeczywistość.
Przyczyny niepowodzeń w szukaniu pracy.
Ćw.1. Jawny i ukryty rynek pracy.
Ranking najefektywniejszych metod poszukiwania pracy.
Ćw.2. W jaki sposób poszukujesz ofert pracy?
Omówienie oferty publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy.
Rola i znaczenie dokumentów aplikacyjnych na rynku pracy.
Zasady konstruowania CV i listu motywacyjnego.

Materiały szkoleniowe:
Autorski skrypt szkoleniowy ,przekazany na własność uczestnikom szkolenia

Program zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego – 12 h

*ustalenie zasad współpracy
*ustalenie barier utrudniających znalezienie pracy
*uzyskanie jak największej ilości danych o osobie mogących pomóc w udzieleniu jej pomocy
*ocena szans i możliwości bezrobotnej (analiza materiału przygotowanego na warsztatach,
*ocena „pracy domowej”)
*wprowadzenie do tworzenia własnego portfolio (worek informacji o sobie, jako podstawa do
*tworzenia skutecznego CV i LM)
*omówienie dotychczasowych działań - czy poszukiwała zatrudnienia:

-w jaki sposób

-gdzie

-ile godzin dziennie poświęcała na poszukiwanie pracy,

-jakie osiągnęła rezultaty

-jakie spotkała bariery

-jeśli nie szukała pracy to z jakich powodów i co zamierza dalej robić aby uzyskać zatrudnienie

*omówienie tworzonego portfolio
*wypracowanie alternatywnego postępowania (alternatywne stanowisko/ka, przekwalifikowanie, dodatkowe szkolenia oferowane przez instytucje rynku pracy, wolontariat itp)
*ustalenie indywidualnego planu działania (cel, szanse, słabości,  możliwości, zagrożenia, kolejne kroki i zadania do wykonania)

Ponadto uczestnicy projektu będą uczestniczyli w kursie zawodowym. Kurs odbywać się będzie w Warszawie.

Nazwa kursu:  Kucharz - garmażer

Lp.

Data

Dzień tyg.

Godzina

Forma zajęć

Miejsce zajęć (sala)

Uwagi

1.

26.09.12

środa

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

2.

27.09.12

czwartek

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

3.

01.10.12

poniedziałek

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

4.

03.10.12

środa

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

5.

04.10.12

czwartek

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

6.

08.10.12

poniedziałek

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

7.

10.10.12

środa

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

8.

11.10.12

czwartek

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

9.

15.10.12

poniedziałek

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

10.

17.10.12

środa

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

11.

18.10.12

czwartek

1600  - 2030

wykłady

ZDZ sala

5

12.

22.10.12

poniedziałek

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

13.

24.10.12

środa

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

14.

27.10.12

sobota

930  - 1530

zaj. praktyczne

ZDZ sala

7

15.

29.10.12

poniedziałek

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

16.

31.10.12

środa

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

17.

5.11.12

poniedziałek

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

18.

7.11.12

środa

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

19.

10.11.12

sobota

930  - 1530

zaj. praktyczne

ZDZ sala

7

20.

12.11.12

poniedziałek

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

21.

14.11.12

środa

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

22.

17.11.12

sobota

930  - 1530

zaj. praktyczne

ZDZ sala

7

23.

19.11.12

poniedziałek

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

24.

21.11.12

środa

1600  - 2030

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

25.

24.11.12

sobota

930  - 1430

zaj. praktyczne

ZDZ sala

5

26.

26.11.12

poniedziałek

1600  - 2000

Egzamin

ZDZ sala

 

 

 

 

6.Działania dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej.

Warsztaty kompetencji społecznych – 66 h
Warsztaty mają na celu zapoznanie oraz nabycie przez uczestników elementów umiejętności miękkich dotyczących między innymi różnych technik, które wspomagają proces skutecznej komunikacji oraz właściwej autoprezentacji, jak również przedstawienie uczestnikom działań wspomagających drogę do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. W konsekwencji „udzielenie pomocy” beneficjentom w odnalezieniu się na dzisiejszym, trudnym rynku pracy.

Ramowy program warsztatów:

Wymiar godzinowy

Temat warsztatów

 

6 x 45 min

Zajęcia integracyjne:

 • Ustalenie zasad pracy grupy
 • Badanie oczekiwań uczestniczek
 • Zapoznanie z tematyką warsztatów; wzbudzenie motywacji do udziału w zajęciach
 • Wzajemne poznanie się uczestniczek
 • Autoanaliza pod kątem cech osobowości, temperamentu i mocnych stron

.

6 x 45 min

Trening komunikacji interpersonalnej (cz. I):

 • Autoanaliza pod kątem osobistego stylu komunikacji
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach (umiejętność formułowania pytań, udzielania i pozyskiwania informacji)
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania

Trening komunikacji interpersonalnej (cz. II)

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania opinii (komunikat „ja”)

„W co grają ludzie?” – zapoznanie z różnymi typami komunikatów i transakcji w oparciu o koncepcję analizy transakcyjnej

 

6 x 45 min

Trening asertywności:

 • Autoanaliza pod kątem własnej asertywności (Mapa Asertywności)
 • Rozwijanie umiejętności asertywnego odmawiania w sytuacjach z życia codziennego uczestniczek
 • Uświadomienie znaczenia granic osobistych- ich wyznaczania i pielęgnowania

 

6 x 45 min

Rozwiązywanie konfliktów:

 • Autoanaliza pod kątem osobistego stylu rozwiązywania konfliktów (Test Stylu Rozwiązywania Konfliktów)
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (z wykorzystaniem wcześniejszej wiedzy z treningu asertywności)
 • Rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów w życiu prywatnym i zawodowym.

6 x 45 min

Zarządzanie domowym budżetem

Podstawy finansów domowych i cele finansowe    

·         podstawowe zagadnienia ekonomiczne

·         definiowanie posiadanych zasobów

Jak stworzyć budżet?

·         stawianie celów

·         planowe i celowe zarządzanie budżetem

·         Oszczędzanie bez wyrzeczeń

 

6 x 45 min

Zarządzanie domowym budżetem

Planowanie i kontrolowanie wydatków

·         przykładowy budżet domowy

·         indywidualne budżety domowe, techniki zarządzania

Zasady zarządzania finansami w budżecie domowym

 Czego nie wiedzą ludzie mający problemy finansowe czyli jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych?

 

6 x 45 min

Warsztaty dotyczące zdrowego trybu życia – dieta

 

·         Co składa się na zdrowy styl życia

·         Profilaktyka zdrowia

·         Higiena osobista

·         Aktywność fizyczna – omówienie pojęć, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie

·         Aktywny wypoczynek – jak spędzać wolny czas

·         Wpływ żywienia na zdrowie

·         Zapotrzebowanie organizmu na podstawowe składniki odżywcze

·         Piramida żywieniowa

·         Oznaczenie produktów spożywczych – jak wykorzystywać informacje z etykiety

·         Wpływ żywienia na występowanie chorób cywilizacyjnych

·         (otyłość, miażdżyca, cukrzyca)

·         Alkohol a zdrowie

6 x 45 min

Warsztaty dotyczące zdrowego trybu życia – zajęcia ruchowe

 

 • jak spędzać wolny czas by być zdrowym i czuć się dobrze

 

6 x 45 min

Warsztaty wychowawcze

„Oczami dziecka”

 • Rozumienie specyfiki funkcjonowania dziecka na różnych etapach rozwoju
 • Dostrzeganie i zaspakajanie potrzeb i oczekiwań dziecka w różnym wieku

„Wyznaczanie granic”

 • Uświadomienie potrzeby stawiania granic w prawidłowym rozwoju dziecka
 • Wypracowanie metod określania granic w życiu codziennym

Rozwijanie umiejętności ustalania zasad zachowania i konsekwentnego ich przestrzegania

6 x 45 min

Warsztaty wychowawcze

„Porozumienie bez przemocy”

 • Rozwijanie umiejętności komunikacji z dzieckiem z uwzględnieniem specyfiki jego funkcjonowania na danym etapie życia
 • Rozwijanie umiejętności odzwierciedlania uczuć dziecka jako sposobu na porozumienie
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania oczekiwań i konstruowania jasnych komunikatów

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

6 x 45 min

Warsztaty autoprezentacji i wizażu

Część makijażowa

 • analiza kolorystyczna
 • krótkie porady z rodzajów cer i ich pielęgnacji i doboru kosmetyków
 • domowe sposoby pielęgnacji urody
 • makijaż krok po kroku
 • makijaż dzienny, wieczorowy, biznesowy(do pracy, np. na pierwsza rozmowę kwalifikacyjną)

Część stylistyczna

 • dresscode (ogólne zasady doboru garderoby i makijażu)
 • gra kolorów ( znaczenia kolorów dobieranie ich do osobowości i sytuacji
 •  
 • figura a fason( dobieranie krojów pasujących do poszczególny figur , maskowanie i eksponowanie

 

 

Materiały szkoleniowe:
Skrypty autorskie,  prezentacje multimedialne

Terapia indywidualna i grupowa – 40 h
Celem głównym terapii
jest pomoc w rozwiązaniu indywidualnych problemów uczestników projektów w sferze psychiki. Terapia indywidualna w formie spotkań ze specjalistą – psychologiem-terapeuta ma pomóc każdemu z uczestników w zrozumieniu źródeł  własnych niepowodzeń oraz podjęcie próby walki z nimi. Dodatkowo w projekcie zaplanowano terapię grupową, która powinna przyjąć formę grupy wsparcia. 

Zakres terapii zostanie opracowany na podstawie analizy problematyki uczestników projektu dokonanej przez psychologa i we współpracy z Koordynatorem projektu

Warsztaty doradztwa zawodowego w zakresie skutecznej autoprezentacji 12h 
Celem warsztatu
jest przybliżenie osobom poszukującym pracy procesów i tendencji zachodzących na rynku pracy, mających bezpośredni wpływ na sposób i skuteczność poszukiwania pracy oraz dobór metod docierania do wolnych miejsc pracy. Warsztat składa się z dwóch modułów tematycznych:
1. Rynek pracy – metody poszukiwania pracy
2. Dokumenty aplikacyjne

Ramowy program warsztatów:
Rynek pracy: mity i rzeczywistość.
Przyczyny niepowodzeń w szukaniu pracy.
Ćw.1. Jawny i ukryty rynek pracy.
Ranking najefektywniejszych metod poszukiwania pracy.
Ćw.2. W jaki sposób poszukujesz ofert pracy?
Omówienie oferty publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy.
Rola i znaczenie dokumentów aplikacyjnych na rynku pracy.
Zasady konstruowania CV i listu motywacyjnego.

Materiały szkoleniowe:
Autorski skrypt szkoleniowy ,przekazany na własność uczestnikom szkoleniaGrafik zajęć:

poniedziałek

2012-09-17

Warsztaty kompetencji społecznych

8.30-13.30

8 osób

Bilińska Anna

środa

2012-09-19

Warsztaty kompetencji społecznych

8.30-13.30

8 osób

Bilińska Anna

piątek

2012-09-21

Warsztaty zarządzania domowym budżetem

8.30-13.30

8 osób

Bogdańska Marzena

czwartek

2012-09-27

Warsztaty kompetencji społecznych

8.30-13.30

8 osób

Bilińska Anna

piątek

2012-09-28

Warsztaty kompetencji społecznych

8.30-13.30

8 osób

Bilińska Anna

poniedziałek

2012-10-01

Warsztaty zarządzania domowym budżetem

8.30-13.30

8 osób

Bogdańska Marzena

poniedziałek

2012-10-08

Warsztaty wizażu i stylizacji

8.30-13.30

8 osób

Grzywaczewska Elzbieta

wtorek

2012-10-09

Warsztaty wizażu i stylizacji

8.30-13.30

8 osób

Grzywaczewska Elzbieta

środa

2012-10-10

Warsztaty doradztwa zawodowego

8.30-13.30

8 osób

Spała Agata

czwartek

2012-10-11

Warsztaty doradztwa zawodowego

8.30-13.30

8 osób

Spała Agata

piątek

2012-10-19

Terapia psychologiczna - gr i indyw

4 h grupa + indyw

 

Bilińska Anna

piątek

2012-10-26

Terapia psychologiczna - gr i indyw

4 h grupa + indyw

 

Bilińska Anna

piątek

2012-11-09

Terapia psychologiczna - gr i indyw

4 h gr + indyw

 

Bilińska Anna

 

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy