Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Aktualności
Statut
Strategia
Akty prawne
Pracownicy OPS
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Przydatne adresy
Akty prawne

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)

Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 12)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)


Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz. U. nr 25 poz.186)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięznych z pomocy społecznej (Dz.U. nr 135 poz. 950)

 

UCHWAŁA Nr 305/IV/19/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 


Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 - tekst ujednolicony - stan na: 11.10.2005r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1754 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) tekst jednolity z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 992)

USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. tekst jednolity z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 ze zm.)


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873)

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity z dnia 17 marca 1980 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 26) tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071)

 Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy