Aktualności http://opskonstancin.pl//SG.blog.aktualnosci.php Informacja 06/07/2016 11:13:00


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
WYJEŻDZAJĄCYCH NA KOLONIĘ DO WŁADYSŁAWOWA
Z TERENU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
DKW „KORSARZ”, ul. Jaśminowa 21, 84-120 Chłapowo
http://www.korsarz-pensjonat.pl
Co należy zabrać ze sobą na kolonię:

I. Dokumenty:
1. ważna legitymacja szkolna
II. Ubiór:
1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy!!!
3. Ręcznik
4. Przybory higieniczne.
Dzieci na obiekcie otrzymują 4 posiłki podczas dnia.
Forma zakwaterowania: pokoje 4-6 osobowe.
Grupy dzieci liczą 15 osób, podział dzieci na koloniach ze względu na płeć
i wiek uczestnika.

III. Transport: dzieci na kolonie:
Wyjazd na kolonię 14 lipca 2016 r. (czwartek):
Planowany wyjazd autokarem z  parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  o godzinie 8:00.
Powrót z kolonii: 23 lipca 2016 r. (sobota):
Informacja o godzinie powrotu zostanie przekazana rodzicom na zbiórce.
 
Kontakt w sprawie: Pani Katarzyna Zwalińska (22) 756-34-84 wewn. 27


 


]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=77
Nabór 26/02/2016 15:43:21

Informacja dot. wyniku naboru.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne w postępowaniu konkursowym.

Informacje:

Rekrutacja  zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
- I etap – test ze znajomości przepisów prawnych (kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,) odbędzie się w dniu 21 marca 2016
r. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej o godzinie 13.45
Osoby od numeru 1 do 10 o godzinie 13.45
Osoby od numeru 11 do 20 o godzinie 14.40
Osoby od numeru 21 do 29 o godzinie 15.30
Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które zostaną zakwalifikowane po I etapie odbędą się w
dniu 24 marca 2016 r. w godzinach 12.00 – 16.00 w pokoju nr 5 na parterze
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowany w dniu 22 marca
2016 r.
 

 

Harmonogram naboru:

14.03.2016 (poniedziałek) do godz. 17.00. – termin składania ofert

17.03.2016 (czwartek) – informacja o ofertach spełniających kryteria formalne, informacja o osobach zaproszonych na test pisemny oraz o miejscu i godzinie jego przeprowadzenia ( w przypadku dużej liczby ofert test odbędzie się w godzinach popołudniowych – wieczornych)

21.03.2016 (poniedziałek) – test (pytania otwarte i zamknięte) z zakresu znajomości przepisów (ustaw i aktów wykonawczych) podanych w ogłoszeniu;

22.03.2016 (wtorek) do godz. 16.00. – podanie wyników testu wraz z wykazem osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną;

23.03.2016 (środa) – rozmowy kwalifikacyjne +

24.03.2016 (czwartek) do godz. 16.00. – ogłoszenie wyników postępowania konkursowego 

Proponowane zatrudnienie 01.04.2016r.


 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 

Przykładowy tekst oświadczenia o stanie zdrowia:

 

"Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie zadań podinspektora ds. świadczeń wychowawczych."

Dot. poświadczenia dokumentów:

Na każdej zapisanej/zadrukowanej stronie:"Za zgodność z oryginałem", miejscowość, data, podpis. ]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=76
Wnioski 500+ 22/02/2016 18:52:47

Szanowni Państwo

Już jest wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia. Prosimy nie przesyłać wniosków wcześniej gdyż "§8.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r."

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór wniosku zostało opublikowane  w Dzienniku Ustaw (poz. 214).

Wniosek w pliku PDF

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=75
Informacja ws. 500 plus 17/02/2016 21:23:24


W związku z niedokładnymi informacjami podawanymi przez media informujemy, że wnioski(druki do pobrania) dot. Programu Rodzina 500 Plus zostaną zamieszczone na stronie Ośrodka gdy będzie dostępna ich finalna (obowiązująca) wersja.Poniżej link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie przedstawiono odpowiedzi na najczęstsze pytania ws. Programu Rodzina 500 Plus.

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/Informator.pdf

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=74
POIK 11/02/2016 15:18:29

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=73
Katolicki Ośrodek Adopcyjny 25/01/2016 12:16:40

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=72
Infolinia. 10/12/2015 14:23:27


]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=71
Ogłoszenie 10/12/2015 14:00:52

W dniu 24.12.2015 r.

(czwartek)

Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie nieczynny.
Zarządzenie Kierownika OPS.]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=70
Giełda Pracy 24/11/2015 11:45:14

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=69
Życzenia 20/11/2015 11:02:07

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie składam serdeczne życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 


Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
– Ewa Michalska
Zastępca Kierownika – Jolanta Leśniewska

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=68
Ogłoszenie 16/11/2015 11:54:30 

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=67
Ogłoszenie 28/10/2015 12:56:14

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=66
Zmiana kryterium dochodowego 15/10/2015 13:30:01

 


WYŻSZE KRYTERIUM DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2015 r.

 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.


]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=64
Ogłoszenie 28/09/2015 14:38:01 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach RPO WM 2014-2020,  Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;   Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu z zakresu aktywizacji i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. aktywizacji i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna 

W ramach projektu planowane są następujące typy działań:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa tj. wsparcie rodzin w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa w celu zapobiegania powstawaniu trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
 • działania doradcze, edukacyjne
 • działania  na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin,                     
 • realizacja programów profilaktycznych i społecznych, które będą wynikiem wspólnego zainicjowania oraz realizacji w partnerstwie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, szkołami i lokalnymi grupami społecznymi.

Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnymi Partnerami w w/w obszarach.

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność profilu działalności Partnera z celami partnerstwa,
 2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne),
 3. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze,
 4. proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową - (załącznik) należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście 
z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
ul. Rycerska 13,

05-510 Konstancin-Jeziorna

(z dopiskiem Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach 9.1 RPO WM)

 do dnia 20 października 2015 roku do godziny 1600 (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.

Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej.

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej OPS w Konstancinie-Jeziornie

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania.

 

Formularz zgłoszeniowy]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=63
Nowy okres zasiłkowy. 14/09/2015 16:20:42Wydział ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych uprzejmie informuje,że:

 

WNIOSKI  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym 2015/2016 przyjmowane są od 01.08.2015 r.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

WNIOSKI  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w nowym okresie świadczeniowym 2015/2016 przyjmowane są od 01.09.2015 r.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

             Uwaga: środy i piątki są dniami pracy wewnętrznej bez przyjęć interesantów.]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=62
Przetarg: Opel Astra 22/06/2015 13:04:28  

Informacja dot. unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego: Opel Astra.

 

Zdjęcia:

http://ifotos.pl/z/wahpnhr

http://ifotos.pl/z/wahpxqs

http://ifotos.pl/z/wahpnhw

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 ]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=61
Nabór 15/06/2015 10:19:40  

Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny.

Nabór na zastępstwo: Podinspektor.

Nabór na stanowisko: Podinspektor

Nabór na stanowisko: Pracownik gospodarczy.

 

 ]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=60
Piknik rodziny 01/06/2015 10:45:29

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=59
Ogłoszenie 28/05/2015 12:02:37
]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=58
Nabór: Pracownik socjalny. 14/05/2015 13:47:54

]]>
http://opskonstancin.pl/SG.blog.aktualnosci.php?post=57