Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Kwiecień, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Listopad, 2013
Grudzień, 2013
Styczeń, 2014
Luty, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Lipiec, 2014
Sierpień, 2014
Październik, 2014
Grudzień, 2014
Styczeń, 2015
Luty, 2015
Kwiecień, 2015
Maj, 2015
Czerwiec, 2015
Wrzesień, 2015
Październik, 2015
Listopad, 2015
Grudzień, 2015
Styczeń, 2016
Luty, 2016
Lipiec, 2016
Aktualności
RSS
Poszukujemy wolontariusza!
23/04/2013 09:52:37

Ośrodek poszukuje osoby z wykształceniem pedagogicznym, która może poświęcić swój wolny czas i w ramach wolontariatu pomóc rodzinie wielodzietnej w edukacji czworga dzieci. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w godzinach 8:00- 16:00 z P. Sylwią Ponikła na numer telefonu  (22) 756 34 84; (22) 756 34 85 wewn. 27

W dniu 02.05.2013 OPS będzie nieczynny.
22/04/2013 13:21:33

Dnia 2 maja 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie- Jeziornie

będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 11 maja 2013.

Tego dnia Ośrodek będzie przyjmował interesantów

w godzinach 8:00- 16:00.

Nabór beneficjentów do projektu systemowego
12/04/2013 10:05:14

ZGŁOŚ SIĘ
do udziału w projekcie!
Rekrutacja trwa do 10 maja 2013r.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ogłasza nabór do uczestnictwa w projekcie systemowym w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Więcej informacji tutaj.

Wynik naboru: asystent rodziny.
11/04/2013 10:08:27

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko asystent rodziny. Więcej informacji tutaj.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
11/04/2013 10:06:14

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Nabór na stanowisko: asystent rodziny.
11/04/2013 10:04:33

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "oferty  pracy".

Komunikat ws. becikowego.
11/04/2013 10:03:31

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Komunikat.
11/04/2013 10:02:48

Ośrodek Pomocy Społecznej

informuje, że interesanci będą przyjmowani

dniu 08.12.2012 r.

w godzinach 08:00-16:00

Fundacja TUS Szkolenia.
11/04/2013 10:02:13

 Szanowna Pani, Szanowny Panie,

 

„Twój klucz do kariery” FUNDACJI TUS to bezpłatny pakiet 3 szkoleń, organizowanych w Warszawie. Znając rynek pracy i jego realia stworzyliśmy dla Ciebie program, dzięki któremu podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe i nabędziesz nowe kompetencje, które w znaczący sposób zwiększą Twoje szanse na znalezienie pracy. Zapraszamy do skorzystania z naszego listopadowego pakietu szkoleniowego .

Szkolenie zawodowe:

12 – 15 listopada: „Pracownik administracyjny a środki unijne” (28h)

Obecnie wiele ofert pracy dotyczy umiejętności pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Przyjdź na jedyne w swoim rodzaju bezpłatne szkolenie, podczas którego nabędziesz kwalifikacje najbardziej poszukiwane przez pracodawców!

Szkolenia miękkie, ułatwiające poruszanie się po rynku pracy:

 16 listopada: „Jak szukać pracy przez Internet” (7h)

Gubisz się w Internecie? Dzięki naszemu szkoleniu poznasz tajniki efektywnego szukania pracy przez Internet.

 17 listopada: „Jak czytać ogłoszenia – oferty pracy?” (7h)

Znalazłeś ciekawe ogłoszenie? Napisałeś CV, zgłosiłeś się i… cisza! Dlaczego? Dowiesz się na szkoleniu!

Szkolenia organizujemy w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych, łatwy dojazd). Dla każdego uczestnika przewidziany jest catering (przerwa kawowa oraz obiad). Po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego beneficjent otrzymuje certyfikat oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (na nośniku pen-drive).

Dla kogo są szkolenia?

Szkolenia są skierowane do niepracujących osób z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego (Kobiety do 60 lat/Mężczyźni do 65 lat).

Jak się zapisać?

Zadzwoń lub przyjdź i zapisz się na szkolenia, które zapewnią Ci nabycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.
Zapisów na szkolenia dokonuje Doradca zawodowy w czasie indywidualnych konsultacji.
Informacja i zapisy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.

Fundacja TUS
Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
ul. Jana Pawła Woronicza 29A, Warszawa
Tel: 22 852 01 82
Pozdrawiamy,
Zespół Fundacji TUS
 

Zmiany od 1 października 2012r.
11/04/2013 10:01:29

Zmiany od 1 października 2012r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie informuje że , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uległy zmianie kryteria dochodowe, które od 1 października 2012r. wynoszą:

a) kryterium uprawniające do korzystania z świadczeń pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 542,- zł. 

b) kryterium uprawniające do korzystania z świadczeń pomocy społecznej dla osoby w rodzinie wynosi – 456,- zł. 

Zmianie uległy także kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - to 531,- zł.
b) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - to 1260,- zł.
c) maksymalna kwota zasiłku stałego - to 529,- zł.
d) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - to 250 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmieniły się także kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w oparciu o ustawę z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności).

Kryteria dochodowe wynoszą:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - 150%  813,- zł.
b) dla osoby w rodzinie - 150% 684,- zł.

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej?
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej tj. 542,00 zł

2. Rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 456,00 zł, przy jednoczesnym występowaniu poza ubóstwem co najmniej jednej z wymienionych dysfunkcji:

-sieroctwa;
-bezdomności;-
-bezrobocia;
-niepełnosprawności;
-długotrwałej lub ciężkiej choroby;
-przemocy w rodzinie;
-potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
-alkoholizmu lub narkomanii;
-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
-klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Podstawowe pytania zadawane przez pracownika socjalnego i wymagane dokumenty

Pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące osoby zgłaszającej się o pomoc, ale również dotyczące osób wspólnie zamieszkujących i wspólnie gospodarujących. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzinę stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Pracownik socjalny oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodu, sytuacji zdrowotnej, zawodowej i rodzinnej zwróci się o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym.

Kryterium dochodowe - jak obliczyć dochód?

Wyliczając dochód osoby lub rodziny należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w miesiącu marcu, trzeba przedstawić dochód z miesiąca lutego.

Obliczając dochód w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ubezpieczenia społecznego określonego w odrębnych przepisach oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kryterium dochodowego danej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym został uzyskany dochód.

W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, sposób obliczania dochodu zależy od formy opodatkowania tej działalności (inaczej liczona jest w przypadku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, a inaczej w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego). Dochód ustala się zwykle na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy. Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

13 razem elementów 1  2 

Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy