Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Kwiecień, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Listopad, 2013
Grudzień, 2013
Styczeń, 2014
Luty, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Lipiec, 2014
Sierpień, 2014
Październik, 2014
Grudzień, 2014
Styczeń, 2015
Luty, 2015
Kwiecień, 2015
Maj, 2015
Czerwiec, 2015
Wrzesień, 2015
Październik, 2015
Listopad, 2015
Grudzień, 2015
Styczeń, 2016
Luty, 2016
Lipiec, 2016
Aktualności
RSS
Ogłoszenie
28/09/2015 14:38:01 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach RPO WM 2014-2020,  Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;   Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu z zakresu aktywizacji i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. aktywizacji i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna 

W ramach projektu planowane są następujące typy działań:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa tj. wsparcie rodzin w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa w celu zapobiegania powstawaniu trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
 • działania doradcze, edukacyjne
 • działania  na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin,                     
 • realizacja programów profilaktycznych i społecznych, które będą wynikiem wspólnego zainicjowania oraz realizacji w partnerstwie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, szkołami i lokalnymi grupami społecznymi.

Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnymi Partnerami w w/w obszarach.

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność profilu działalności Partnera z celami partnerstwa,
 2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne),
 3. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze,
 4. proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową - (załącznik) należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście 
z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
ul. Rycerska 13,

05-510 Konstancin-Jeziorna

(z dopiskiem Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach 9.1 RPO WM)

 do dnia 20 października 2015 roku do godziny 1600 (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.

Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej.

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej OPS w Konstancinie-Jeziornie

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania.

 

Formularz zgłoszeniowy

Nowy okres zasiłkowy.
14/09/2015 16:20:42Wydział ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych uprzejmie informuje,że:

 

WNIOSKI  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym 2015/2016 przyjmowane są od 01.08.2015 r.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

WNIOSKI  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w nowym okresie świadczeniowym 2015/2016 przyjmowane są od 01.09.2015 r.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

             Uwaga: środy i piątki są dniami pracy wewnętrznej bez przyjęć interesantów.

2 razem elementów

Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy