Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Aktualności
Statut
Strategia
Akty prawne
Pracownicy OPS
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Przydatne adresy
Statut
UCHWAŁA NR 426/V/35/2009
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w brzmieniu ustalonym w tekście jednolitym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr 555/VI/35/2006 r. Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 26 czerwca 2006 r., Nr 107/V/10/2007 z dnia 8 października 2007 r., Nr 284/V/21/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr 426/V/35/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
16 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Dotychczasowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 555/VI/35/2006 był już wielokrotnie zmieniany.

Przedkładany obecnie projekt uchwały zawiera ujednoliconą wersję Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, zmiany dokonane w związku z nową siedzibą oraz nowe zadanie do realizacji.

S T A T U T
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie i w oparciu o:

1)przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. );
2)przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. );
3)przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm );
4)przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm);
5)przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm );
6)przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);
7) przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. )
8) postanowienia niniejszego statutu;
9) inne przepisy dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

§ 2

1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną podległą Burmistrzowi Gminy, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie swojego działania.
2.Terenem działania Ośrodka jest terytorium Gminy Konstancin-Jeziorna.
3.Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Rycerskiej 13, 05-510 Konstancin - Jeziorna
4.Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 2
Cele i zadania
§ 3

1.Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie sš w stanie pokonać trudności oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.Ośrodek realizuje zadania własne Gminy Konstancin-Jeziorna, wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1.analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2.realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
3.rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
4.praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie,
5.pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
6.świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
7.przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
8.prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
9.prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i w sprawach pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
10.załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
11.prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

§ 5

1.Ośrodek tworzy i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych.
2.Ośrodek może zlecać innym podmiotom realizację zadań przyznając na ten cel środki finansowe, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem
§ 6

1.Pracą Ośrodka kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
2.Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
3.Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy i Głównego Księgowego.

§ 7

1.Etaty i fundusz płac Ośrodka tworzy się na bazie etatów i funduszy Gminy i Wojewody.
2.Warunki pracy i płacy pracownikom Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka, a w przypadku Kierownika Ośrodka warunki płacy ustala Burmistrz Gminy.
3.Pracownicy Ośrodka wynagradzani są na podstawie przepisów o uposażeniu pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 8

1.Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych sprawuje Burmistrz Gminy.
2.Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 9

1.Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, prowadzenia postępowań w sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
2.Na wniosek Kierownika Ośrodka Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna udziela upoważnienia innemu pracownikowi Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy.

§ 10

Szczegółowe zadania oraz organizację wewnętrzną Ośrodka określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 11

Kierownik Ośrodka składa Burmistrzowi Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 12

1.Ośrodek działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
2.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zgodny z uchwałą budżetową.
3.Wewnętrznš kontrolę finansową w Ośrodku sprawuje Kierownik i Główny Księgowy.
4.Burmistrz Gmina Konstancin - Jeziorna zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych.
5.Wojewoda Mazowiecki zapewnia środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rzšdowej realizowanych przez Gminę.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 13

Statut Ośrodka i jego zmiany uchwala Rada Miejska.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu obowiązują przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. 

REGULAMIN OGRANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy