Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Asystent rodziny
Asystent rodziny

Usługi Asystenta Rodziny – 54 h  w każdym roku( min. 3 rodziny w każdym roku realizacji projektu)

Asystent rodziny to nowa profesja w katalogu zawodów, która pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny. Ma przede wszystkim zapobiegać konieczności zabierania dzieci rodzicom, np. pomagać w szukaniu pracy, edukacji dzieci, gospodarowaniu pieniędzmi

Harmonogram pracy Asystenta

Praca Asystenta zaplanowana jest na 3 miesiące w każdym roku. Proponujemy następujący harmonogram/plan pracy Asystenta:

Asystent pojawia się w rodzinie na początku realizacji projektu na 1 miesiąc -  określa problemy wewnątrz rodziny i proponuje rozwiązania, następnie wraca na 2 ostatnie miesiące realizacji projektu, kontroluje co zadziało się w rodzinie m.in. jak inne formy wsparcia pomogły danej rodzinie i kontynuuje pracę z rodziną.

Miesięczny wymiar godzinowy w 1 miesiącu – 6 h dla 1 rodziny.

System raportowania przez Asystenta Rodziny obejmuje comiesięczny raport z pracy, składany wyznaczonemu przez Global TC koordynatorowi , w tym w szczególności:
*dziennik asystenta z datą wizyty i podpisem przedstawiciela rodziny i swoim
*sprawozdanie z pracy za dany miesiąc z opisem działań podczas wizyt u danej rodziny
*sprawozdanie merytoryczne z osiągniętych celów cząstkowych

Program pracy asystenta

1. Działania na rzecz reintegracji rodziny.

Cel pomocy: - poprawa relacji w rodzinie, podtrzymanie i zacieśnienie więzów rodzinnych.

Metody/formy:   zachęcanie do wspólnego spędzania czasu, uświadamianie wzajemnych oczekiwań i potrzeb w zakresie uczuć i emocji.

Przewidywany efekt: - lepsze zrozumienie potrzeb emocjonalnych, budowa i zacieśnienie więzów rodzinnych, 

2. Pomoc w zapobieganiu konfliktów  pomiędzy małżonkami.

Cel pomocy: - poprawa relacji między małżonkami w przypadku nasilonych  konfliktów rodziców wynikających  z różnic przyjętych systemów wartości lub utrwalonej postawy konsumpcyjnej jednej ze stron.

Metody/formy: - rozmowy indywidualne ze stronami sporu,

Przewidywany efekt: - wyjaśnienie wzajemnych stanowisk w sporze, poznanie wzajemnych systemów wartości rodziców , nabycie umiejętności rozwiązywania sporów w drodze kompromisów, rezygnacja z nadmiernych żądań.

3. Pomoc dzieciom:

Oferta pomocy dziecku:

Pomoc dzieciom  ukierunkowana jest nie tylko na zapewnieniu opieki i odpowiednich warunków życia i rozwoju ale także na poznaniu uznanych norm postępowania i zachowania, czego często  brakuje im w rodzinach z dysfunkcjami. Dzieci  uczą się dobrze rozumianej zaradności życiowej w drodze ku samodzielności

4. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

Cel pomocy: - niwelacja napięć psychicznych i poczucia braku bezpieczeństwa i stabilizacji wywołanych dysfunkcyjnością domu rodzinnego.

5. Budowanie i podtrzymywanie więzi rodzinnych.

Cel pomocy: zapewnienie prawidłowych relacji rodzice – dzieci opartych na miłości, szacunku i zaufaniu.

Metody/formy: rozmowy z rodzicami i dziećmi w kierunku podtrzymywania wzajemnych kontaktów

6. Niwelowanie zachowań agresywnych, nauka radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Cel pomocy: - redukcja zachowań agresywnych ,nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez używania agresji i przemocy zaburzającej relacje interpersonalne,

Metody/formy: rozmowy i konsultacje indywidualne.

Przewidywany efekt: - poprawa funkcjonowania społecznego dziecka, zmniejszenie tendencji do zachowań agresywnych, wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

7. Motywowanie i pomoc w podjęciu terapii w przypadku uzależnień.

Cel pomocy: - wzmocnienie motywacji do walki z nałogiem, przywrócenie możliwości pełnienia przypisanych ról społecznych

8. Pomoc w zakresie nabywania wyższych kompetencji społecznych i zaradności życiowej.

Cel pomocy: - podniesienie zaradności życiowej rodziców, obniżenia kosztów utrzymania, wzrost aktywności własnej w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Metody/formy: - rozmowy w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowego żywienia, efektywności w kontaktach społecznych, porady i konsultacje indywidualne.

Przewidywany efekt: - wyższa skuteczność w zakresie planowania wydatków, poprawa sytuacji finansowej rodziny, wzrost aktywności własnej i skuteczności działań  rodziców/opiekunów w poszukiwaniu pracy, poprawa prezencji, wzrost poczucia własnej wartości.


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy