Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Asystent rodziny
Zasiłek celowy

Przysługuje w szczególności:

na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej – może być przyznany w szczególności na pokrycie częœci lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, biletu kredytowanego, kosztów pogrzebu.

Komu przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł)
2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 514zł na osobę)
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:

- specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

-specjalny zasiłek celowy – pod warunkiem zwrotu częœci lub całoœci kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową


4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne
5. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej

Jaka wysokość:

wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Definicje:

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej:
wynosi 634

kryterium dochodowe rodziny:
iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 514 zł i liczby osób w rodzinie

osoba samotnie gospodarująca:
to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

rodzina:
osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

osoba bezdomna:
osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy