Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Asystent rodziny
Zasiłek stały

Komu przysługuje:

1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 634 zł).
2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 514 zł na osobę).

Jaka wartość:

1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 604 zł miesięcznie.
2. W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 604 zł.

Definicje:

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej:
wynosi 634

kryterium dochodowe rodziny:
iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 514 zł i liczby osób w rodzinie

osoba samotnie gospodarująca:
to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

rodzina:
osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

całkowita niezdolność do pracy:
oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

niezdolność do pracy z tytułu wieku:
oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy