Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Becikowe
Karta Dużej Rodziny
Druki do pobrania
Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka jest świadczeniem, o które może ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi oraz jej wypłata następuje odpowiednio na wniosek jednej z w/w osób. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 1 000 zł na każde dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto 1 922,00 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego odpowiednio następujących dokumentów przez oboje z rodziców dziecka:

1. dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców;

2. skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub zupełne w przypadku gdy ojciec dzieci jest nie znany;

3. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodów członków rodziny w 2013r. (dotyczy okresu składania wniosku w terminie od 01.11.2014r. do 31.10.2015r.), w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny, o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b)oświadczenia członków rodziny o deklarowanym dochodzie, jeżeli członek rodziny rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu   niepodlegającego opodatkowaniu (m.in.: alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia i inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych);

d) zaświadczenia z ZUS-u lub oświadczenia członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9%);

e) jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny posiada gospodarstwo rolne - zaświadczenie organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

f) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę

g) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód/separację, wyrok lub ugodę w sprawie zasądzenia alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

h) w przypadku nie uzyskiwania lub uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku sądowym należy dołączyć zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów;

i) w przypadku płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, celem odliczenia ich od dochodu członka rodziny;

j) w przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, umowę zlecenie, zaświadczenie od pracodawcy, wyrejestrowania działalności gospodarczej, decyzja) oraz wysokość utraconego dochodu (np. PIT 11, PIT 40, PIT 36);

k) w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny - dokument określający wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa),

5. inne dokumenty, zaświadczenia lub oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w tym:

a) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko należy dostarczyć akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka;

b) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;

c) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka;

e) w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP – kartę pobytu oraz decyzję wojewody mazowieckiego;

h) w przypadku rejestracji w Urzędzie Pracy aktualne zaświadczenie potwierdzające rejestrację;

 

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 114)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2013r., poz. 3),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r., poz. 959),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1234),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze. zm.).


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy