Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Becikowe
Karta Dużej Rodziny
Druki do pobrania
Świadczenie pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1. matce albo ojcu,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób  o znacznym stopieniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewnionym w pierwszym stopniu, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne muszą zostać spełnione łącznie trzy warunki:

        rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopieniu niepełnosprawności,

        nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,

        nie ma ustalonego opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopieniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

- przed ukończeniem 18 roku życia,

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończeniem 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie:

        w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. – 1 200,00 zł,

        w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2015r. – 1 300,00 zł.

Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

2) dokument stwierdzający tożsamość dziecka lub osoby wymagającej opieki, (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka),

3) orzeczenie o niepełnosprawności:

4) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce całodobowej- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym;

5) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego m.in:

- w przypadku, gdy rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją – odpisy zgonów rodziców,

- w przypadku, gdy rodzice osoby wymagającej opieki mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności – orzeczenia o niepełnosprawności rodziców.

- wszystkie dokumenty potwierdzające staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia)

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 114)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2013r., poz. 3),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r., poz. 959),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze. zm.).


 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy