Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Becikowe
Karta Dużej Rodziny
Druki do pobrania
Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do:

1) 18 roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

2) 24 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

1) na dziecko do 5 lat – 77,00 zł miesięcznie,

2) na dziecko powyżej 5 do 18 lat – 106,00 zł miesięcznie,

3) na dziecko powyżej 18 do 24 lat – 115,00 zł miesięcznie.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto:

574,00 zł w okresie zasiłkowym 2014/2015, trwającym od 01.11.2014r. do 31.10.2015r. lub 664,00 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

DODATKI PRZYSŁUGUJĄCE DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: 

- DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie została przyznana rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku przysposobienia więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, dodatek przysługuje na każde dziecko.

W celu otrzymania dodatku należy złożyć wniosek zasiłek rodziny oraz w/w dodatek do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Dokumentu takiego nie muszą przedstawiać opiekunowie prawni oraz faktyczni dziecka.

Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1 000,00 zł na każde dziecko.

- DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego przez okres:

1) 24 miesięcy,

2) 36 miesięcy - gdy urodzą się bliźnięta, trojaczki itd.,

3) 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 400,00 zł. Za niepełne miesiące kalendarzowe świadczenie wypłacane jest w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

- DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania przysługuje:

1) Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ:

- drugi rodzic nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

2) Osobie uczącej się, gdy:

- oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

- ojciec jest nieznany.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w wysokości:

- 170,00 zł na każde dziecko,nie więcej niż 340,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,

- 250,00 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci.

- DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNIEJ

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeśli w rodzinie wychowuje się, co najmniej troje dzieci.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w wysokości 80,00 zł na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

- DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

   do ukończenia 16 lat - przy orzeczeniu o niepełnosprawności,

   od 16 do 24 lat - przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w wysokości:

   60,00 zł na dziecko do 5 lat,

   80,00 zł na dziecko od 5 do 24 lat

- DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie w wysokości 100,00 zł.

- DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się

   w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w wysokości 90,00 zł;

   w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w wysokości 50,00 zł.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015 (od 01.11.2014r. do 31.10.2015r.)

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 

1. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,

2. skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub zupełne w przypadku gdy ojciec dziecka jest nie znany;

3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4. zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie, o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej;

5. dokumenty stwierdzające wysokość dochodów członków rodziny w 2013r., w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny, o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b)oświadczenia członków rodziny o deklarowanym dochodzie, jeżeli członek rodziny rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

c) oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu   niepodlegającego opodatkowaniu (m.in.: alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia i inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych);

d) zaświadczenia z ZUS-u lub oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9%);

e) jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny posiada gospodarstwo rolne - zaświadczenie organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

f) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę

g) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód/separację, wyrok lub ugodę w sprawie zasądzenia alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

h) w przypadku nie uzyskiwania lub uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku sądowym należy dołączyć zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów;

i) w przypadku płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, celem odliczenia ich od dochodu członka rodziny;

j) w przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, umowę zlecenie, zaświadczenie od pracodawcy, wyrejestrowania działalności gospodarczej, decyzja) oraz wysokość utraconego dochodu (np. PIT 11, PIT 40);

k) w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny - dokument określający wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa),

4. inne dokumenty, w tym zaświadczenia lub oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, w tym:

a) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko należy dostarczyć akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka;

b) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;

c) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka;

d) w przypadku “osoby uczącej się”- akty zgonu rodziców lub odpisy wyroków sądu zasądzających alimenty;

e) w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP – kartę pobytu oraz decyzję wojewody mazowieckiego;

f) zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie;

g) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

h) w przypadku rejestracji w Urzędzie Pracy aktualne zaświadczenie potwierdzające rejestrację;

i) w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

- zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety  pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu z uwzględnieniem odbytej wizyty w każdym trymestrze ciąży.

j) w przypadku ubiegania się od dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej 6 miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub imienny raportu miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia.

 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 114)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2013r., poz. 3),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r., poz. 959),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1234),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze. zm.).


 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy