Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Becikowe
Karta Dużej Rodziny
Druki do pobrania
Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności),

2) niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

3) niepełnosprawnej osobie powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

4) osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, KRUS lub innych organów).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu małoletniego dziecka) lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka

3) orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji)

8) w przypadku, gdy wniosek o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego składa opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy załączyć postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby niepełnosprawnej, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego oraz zaświadczenie potwierdzające złożenie przyrzeczenia przez opiekuna prawnego.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 114),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2013r., poz. 3),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r., poz. 959),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze. zm.).

 

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy