Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Becikowe
Karta Dużej Rodziny
Druki do pobrania
Specjalny zasiłek opiekuńczy

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny – czyli pokrewieństwo pierwszego i drugiego stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo), a także małżonkom, jeżeli:

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

- rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, jeżeli łączny dochód osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego. Każdorazowo przy ustalaniu prawa do tego świadczenia obowiązkowe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie aktualizowany po sześciu miesiącach (lub każdorazowo w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do spełniania warunków do przyznania świadczenia).

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,

2) dokument stwierdzający tożsamość dziecka lub osoby wymagającej opieki, (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka),

3) orzeczenie o niepełnosprawności,

4) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych, nie prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,

5) w celu udokumentowania stopnia pokrewieństwa:

- jeżeli ubiega się rodzic na dziecko lub dziecko na rodzica: akt urodzenia dziecka,

- jeżeli ubiegają się osoby w relacji dziadkowie – wnuki: akty urodzenia dziadka/babci, syna/córki, wnuka/wnuczki,

- jeżeli ubiega się brat lub siostra: akty urodzenia obojga,

6) jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest rozwiedziona – wyrok rozwodowy, w przypadku osób pozostających w separacji – wyrok orzekający separację, wdową lub wdowcem – akt zgonu współmałżonka,

7) udokumentowanie dochodów rodziny z 2013r. do wniosku należy dołączyć-patrz dokumenty jak do zasiłku rodzinnego

8) inne dokument niezbędne do rozpatrzenia sprawy

 

 

 

Podstaw prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 114),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2013r., poz. 3),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r., poz. 959),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze. zm.).


 

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy