Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Procedura "Niebieskie Karty"
Informacja dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Do pobrania
KONTAKT
Procedura "Niebieskie Karty"

PRZEMOC W RODZINIE

to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.


OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA

Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.

 

Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

UPRAWNIENIA CZŁONKÓW  ZESPOŁU NTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.
 

PROCEDURA „NIEBIESKA KARTA”

Wszczęcie procedury rozpoczyna się z chwilą wypełnienia formularza Niebieska Karta. Obowiązek wszczęcia procedury spoczywa na przedstawicielu instytucji (art.9, pkt.3 ustawy),  który jako pierwszy powziął podejrzenie, że w rodzinie dochodzi do przemocy. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec osoby dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie(art .9d.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy –zgodnie

z ustawą o przeciwdziałania przemocy z dnia13 września 2011 r., w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz

komentarzem do rozporządzenia.

1. Wszczęcie procedury NK następuje w sytuacji podejrzenia

przemocy –poprzez wypełnienie formularza Niebieskiej Karty część  A.

2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

3. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą.

4. Wypełnienia formularza NK A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.

5. Druk A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie(według rozporządzenia par.2) lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest

niemożliwe).

6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy –należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy –już w ramach procedury NK.

7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:

A) Przekazać formularz B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych.

B) W sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać kartę B –(zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie).

C) w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko –kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy.

8. Działania interwencyjne podejmuje przedstawiciel podmiotu (policjant, pracownik socjalny, pedagog, pracownik ochrony zdrowia, członek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych) wypełniający kartę A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).

9. Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę NK.

10. Po wypełnieniu karty A należy nw terminie 7dni przekazać ją do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Rycerska 13 wraz z wnioskiem o powołanie grupy roboczej (forma przekazania: listownie lub osobiście, w aktach należy pozostawić kopię dokumentu).

11. Po otrzymaniu dokumentu Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w ciągu 3 dni przekazuje właściwemu koordynatorowi Grupy Roboczej  NK wraz z poleceniem powołania niezbędnego składu Grupy Roboczej.

12. Przedstawiciel podmiotu, który wypełnił formularz A w czasie od wszczęcia procedury do powołania grupy roboczej – podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu.

13. Po uzyskaniu akceptacji członków ZI należy zwołać posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na kartach C, D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie Grupy Roboczej. Sprawca przemocy jest wzywany na spotkanie z Grupą Roboczą w określonym miejscu i czasie.

14. Wypełnienie formularza C następuje jedynie na posiedzeniu Grupy Roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy Roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.

15. Wypełnienie formularza D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.

16. Spotkania te są zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie ze

sprawcą. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z ofiarą przemocy –aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację osoby doznającej przemocy.

17. Na spotkaniach Grupa Robocza tworzy indywidualny plan pomocy.

18. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta A (należy także przekazać formularz B) oraz sporządzić formularz C.

19. Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki do zakończenia –zawartej w § 18 rozporządzenia, sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie grupy roboczej (konieczna jest obecność wszystkich członków grupy).

20.O zakończeniu procedury NK Przewodniczący ZI informuje wszystkie podmioty biorące udział w działaniach.


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy